نشریه ویژه اردوی راهیان نور (شماره دوم)

 این شماره نشریه ویژه راهیان نور تهیه شده است. برای چاپ هر کاغذ A4 رو به طور افقی از وسط صفحه برش بزنید و بعد اون ها رو به ترتیب صفحات روی هم بگذارید و منگنه کنید. (در نهایت، نشریه شبیه یک دفترچه ی 8 صفحه ای می شود)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266938681.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید (صفحه ی رو)

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266938682.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید (صفحه ی پشت)

نشریه ویژه اردوی راهیان نور (شماره اول)

سلام. این شماره نشریه ویژه راهیان نور تهیه شده است. برای چاپ هر کاغذ A4 رو به طور افقی از وسط صفحه برش بزنید و بعد اون ها رو به ترتیب صفحات روی هم بگذارید و منگنه کنید. (در نهایت، نشریه شبیه یک دفترچه ی 8 صفحه ای می شود)

 http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266723191.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید(صفحه ی رو)

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266723192.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید (صفحه ی پشت)

ادامه مطلب: نشریه ویژه اردوی راهیان نور (شماره اول)

4 شماره نشریه ویژه اردوی راهیان نور

چهار شماره نشریه ی زیر برای استفاده در اردوهای راهیان نور تهیه شده است.

برای چاپ، نشریات را با کیفیت اصلی دانلود کنید.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327722.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه شمـاره یک اینجا کلیـک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327721.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره دو اینجا کلیـک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327723.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره سه اینجا کلیک کنید

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14240327724.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت طرح با کیفیت نشریه ی شماره چهار اینجا کلیک کنید