تابلو بسیج واحد مقاومت استعداد های درخشان شهید دستغیب2

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14318599601.jpg

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14318599152.jpg

مسئول تابلو : سید علی میرحسینی

فرمانده واحد : محمد مبین تاج

ارسال نظر