بچه های خادم الشهدا واحد مقاومت شهید مطهری فراشبند

همراه و هم قدم با بچه های خادم الشهدا واحد مقاومت دبیرستان شهید مطهری فراشبند....

فرمانده واحد: علیرضا توانا

ارسال نظر