شرکت دانش آموزان بسیجی واحد مقامت آیت الله نسابه داراب در میقات حلقه های صالحین

دانش آموزان بسیجی دبیرستان آیت الله نسابه واقع در شهرستان داراب قبل از شرکت در نماز جمعه در مراسم میقات الصالحین شرکت نمودند. بحث های مطرح شده در حلقه مورد استقبال تمامی دانش آموزان بسیجی بود./ یاعلی

فرمانده واحد: فاطمه سبحانی

 

ارسال نظر