تم فارس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


خودتنظيمي pdf
 
[PDF]آﻣﻮزان اﻧﺶ د ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20171202084942-9752-102.pdf
Translate this page
ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ. ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ،. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑـﯿﻦ. داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان. ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي دﺧﺘﺮ. ﭘﺎﯾﮥ. ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎ. ﯾ. ﯽ ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ه اﺳـﺖ.
[PDF]بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خلاقیت با … – مجله ره آورد سلامت
rsj.iums.ac.ir/article-1-32-fa.pdf
Translate this page
رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و خالقیت با عملکرد تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم … راهبردهای خود تنظیمی، خالقیت، عملکرد تحصیلی، دانشجويان.
[PDF]راﺑﻄـﻪ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰش ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ و دوره آﻣـﻮزان دﺧ – دانشگاه شاهد
tlr.shahed.ac.ir/article-1-1011-fa.pdf
Translate this page
ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ. دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ.
[PDF]متن کامل (PDF)
joec.ir/article-1-228-fa.pdf
Translate this page
ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ،. ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﻫـﺪف. ﮔﺮاﺋـﻲ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺗﻴﺰﻫﻮ. ش ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﺑﻮد . روش: ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 609. داﻧـﺶ. آﻣـﻮز ﺳـﺎل اول دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن (.
[PDF]متن کامل (PDF) – فصلنامه روانشناسی شناختی
jcp.khu.ac.ir/article-1-2527-fa.pdf
Translate this page
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺳـﺒﺐ. ارﺗﻘــﺎي اﻧﮕﯿــﺰش دروﻧــﯽ (اﺣﺴــﺎس. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣــﺪي) ﺷــﺪه و. اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ﺟﻌﻔـﺮ. ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ، ﺑﻨـﯽ. ﺟﻤﺎﻟﯽ، اﺣﺪي و ﺧﺎﻣﺴﺎن (. 1391. ) …

 NS